Obveznici poreza na dobit

Trgovačka društva / obrtnici „dobitaši“

1.    Financijsko i analitičko izvještavanje

 • Vođenje poslovnih knjiga ( dnevnik knjiženja, glavna knjiga)
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA, glavna blagajna, devizna blagajna)
 • Vođenje knjiga primitaka i izdataka (KPI)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračun plaća
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

2.    Mjesečni izvještaji ( usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)

 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • RS-m obrazac za obračun plaća u REGOS
 • ID obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi
 • Prijava raznih dodatnih poreza
 • Tromjesečni statistički izvještaji TSI – POD za FINU
 • Izrada posebnih izvještaja po zahtjevu korisnika
 • Tromjesečni statistički izvještaji za neprofitne organizacije za FINU
 • Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacija
3.    Godišnji izvještaji
 • Prijava poreza na dobit ( PD obrazac)
 • Prijava poreza na dohodak
 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanom toku, konsolidirani izvještaji
 • Godišnji obračun PDV – K
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente, općekorisne funkcije šuma
 • Godišnji financijski izvještaj GFI- POD za FINU
 • Izvještaji o primanjima radnik ( IP obrazac) i vanjskih suradnika (IPP obrazac)
 • Godišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije

4.    Dodatne usluge

 • Izrada faktura
 • Vođenje robnog knjigovodstva
  •    Izrada primka, otpremnica
  •    Izrada zapisnika o promjeni cijena
  •    Vođenje knjige popisa robe
 • Izrada blagajničkih isplatnica, uplatnica i blagajničkih izvještaja
 • Obračun putnih naloga