Pojmovi

Objašnjenje važnijih pojmova


Bilanca – jedan je od temeljnih financijskih izvještaja, koji pokazuje obujam i strukturu imovine, kapitala i obveza poduzetnika, na određeni dan (redovito krajem obračunskog razdoblja). 
 
Temeljni odnosi u bilanci su sljedeći: 
imovina (aktiva - A) = izvori financiranja (pasiva - P);
 ukupna pasiva = kapital + obveze;
 obveze = imovina – kapital;
 kapital = imovina – obveze.
 
Račun dobiti i gubitka ( R D/G) – jedan je od temeljnih financijskih izvještaja, koji pokazuje obujam i strukturu ostvarenih prihoda i rashoda, te konačni financijski rezultat poduzetnika u određenom obračunskom razdoblju. 
Polazni model ovoga izvještaja je sljedeći: 
1. ukupni prihodi; 
2. ukupni rashodi; 
3. dobit ili gubitak prije poreza (1-2); 
4. porez na dobit;
5. neto dobit ili gubitak razdoblja (3-4).
 
Prihodi su povećanje gospodarskih koristi u određenom obračunskom razdoblju, koji najčešće proizlaze iz poslovnih aktivnosti (prodaje proizvoda i usluga), a koji mogu biti u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, što rezultira povećanjem vlasničkog kapitala.
 
Rashodi su, suprotno od prihoda, smanjenje gospodarskih koristi u određenom obračunskom razdoblju, u obliku odljeva ili iscrpljenja (smanjenja) imovine ili stvaranje (povećanja) obveza, što rezultira smanjenjem vlasničkog kapitala.
 
Poduzetnik, sa stajališta Zakona o računovodstvu (NN, br. 90/92), je pravna osoba, koja obavlja gospodarsku djelatnost, s ciljem postizanja dobiti. Poduzetnik je i fizička osoba, koja samostalno obavlja djelatnost, s ciljem postizanja dobiti, ako je posebnim propisima određena kao obveznik plaćanja poreza na dobit.

Važniji linkovi:
Ministarstvo financija – Porezna uprava
Narodne novine
www.nn.hr
Računovodstvo, revizija i financije
Računovodstvo i porezi