Novosti u Zakona o PDV-u od 1. ožujka 2012.?

- Promjena opće stope PDV-a sa 23% na 25%.
Primjena povećane stope PDV-a od 25% odnosi se samo na dobra i usluge koje su do dana stupanja na snagu izmjene Zakona o PDV-u, odnosno 1. ožujka 2012. bile predmet oporezivanja po stopi od 23%.

- Proširena je primjena stope PDV-a od 10% na neka dobra i usluge
Određena skupina prehrambenih dobara kao primjerice jestiva ulja i masti, dječja hrana (u skladu s posebnim propisima), isporuka vode, bijeli šećer i dr. će od 1. ožujka biti oporezivi stopom PDV-a od 10%.

- Ne može se koristiti pretporez pri nabavi osobnih automobila, plovila i zrakoplova kao i pri nabavi svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima
Navedeno se ne odnosi na plovila, zrakoplove i osobne automobile koji se koriste isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti prijevoza putnika, obuku vozača, servisnu službu i dr.

- Ne može se koristiti pretporez za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije

- Promijenjen je prag za ulazak u sustav PDV-a i dr.

Od 1. siječnja 2013. promijenjen je i prag ulaska u sustav PDV-a na 230.000,00 kn, a sukladno tome i prag prometa za mjesečne, odnosno tromjesečne obveznike PDV-a na 800.000,00 kn.