Građani

Prijave poreza na dohodak
Vođenje knjige URA i IRA
Obračun PDV-a

Ako ti dugujem sto dolara - to je moj problem, ali ako ti dugujem tisuću dolara, to je tvoj problem.

Američka poslovica